Mesafeli satış sözleşmesi

SATICI Unvanı: Sağlıkbio – Ahmet Balıkçı

 

Adresi: Feneryolu mah. Fahir açan sok. Eren apt. No 1/A Kadıköy İstanbul

 

İnternet Sitesi: www.saglikbio.com

 

E-posta : [email protected]

 

Telefon No: 05354133605

 

 ALICI Adı Soyadı :

 

Telefon:

 

Adresi :

 

E-posta:

 

IP Adresi:

SİPARİŞ KONUSU ÜRÜNLER

 

 

https://www.saglikbio.com/magaza

 

 

Amaç madde

 

SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

– İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait www.saglikbio.com alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda sipariş vererek satın aldığı,

İnternet Sitesi’nde yazılı olan nitelikleri haiz ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

– Alıcı,belirtilen satışa konu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, adedi, ödeme şekli, teslimat koşulları ve benzeri satışa konu ürün ile ilgili tüm bilgiler ile

iptal ve iade koşulları konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu bilgileri elektronik ortamda kendi iradesiyle teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş vererek satın aldığını kabul

ve beyan eder.

 

İnternet Sitesi’nde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve proforma fatura ile Kullanım Koşulları ile Gizlilik Bildirimi işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçalarıdır.

 

 

 

 

Amaç Madde 1

 

Bu Yönetmeliğin amacı, mesafeli sözleşmeler hakkında uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam Madde 2

 

Bu Yönetmelik, yazılı, görsel ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan, malın veya hizmetin

tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaştırılan sözleşmelere uygulanır.

 

Dayanak Madde 3

 

Bu Yönetmelik, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31 inci ve bu Kanuna 4822 sayılı Kanunla eklenen 9/A maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

 

Tanımlar Madde 4

 

Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

– Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

– Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını,

– Mal: Alış-verişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri

gayri maddi malları,

– Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti,

– Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri,

– Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye hizmet sunan gerçek veya tüzel kişileri,

– Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

– Kredi veren: Mevzuatları gereği tüketicilere nakit kredi vermeye yetkili olan banka, özel finans kuruluşu ve finansman şirketlerini,

– Mesafeli Sözleşme: Yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin

yapılan ve malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaştırılan sözleşmeleri, ifade eder.

 

 

Ön Bilgiler

 

Madde 5

 

Mesafeli sözleşmenin akdinden önce aşağıdaki bilgilerin tüketiciye verilmesi zorunludur.

– Satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri,

– Sözleşme konusu mal ya da hizmetin temel özellikleri,

– Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı,

– Satıcı veya sağlayıcının fiyat dahil tüm vaatlerinin geçerlilik süresi,

– Tüketicinin ödemelerinin nasıl yapılacağına dair bilgiler,

– Teslimat ve ifanın nasıl yapılacağına ve varsa buna ilişkin masrafların tutarı ve kimin tarafından karşılanacağına dair bilgiler,

– Cayma hakkı ve bu hakkın nasıl kullanılacağına dair bilgiler,

– Tüketiciye bir maliyeti varsa kullanılan iletişim yollarının ücreti,

– Sözleşme konusu mal ya da hizmetin, teslim ve ifa tarihlerine ilişkin programı,

– Tüketicinin talep ve şikayetlerini iletebileceği satıcı veya sağlayıcının açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri.

Ön Bilgilerin Doğruluğunun Yazılı Olarak Kanıtlanması

 

Madde 6

 

Tüketici, ön bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğini yazılı olarak teyit etmedikçe sözleşme akdedilemez.

Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde bu teyit işlemi yine elektronik ortamda yapılır. Tüketici, mallar için sözleşme konusu mal kendisine ulaşmadan, hizmetler

için de en geç sözleşmenin ifasından önce ön bilgileri içeren yazılı onayı almalıdır.

 

Sözleşmede Bulunması Gereken Şartlar

 

Madde 7

 

Mesafeli sözleşmenin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

Sözleşmede;

– Tüketicinin, satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri,

– Sözleşmenin düzenlendiği tarih,

– Malın veya hizmetin teslim veya ifa tarihi ve şekli,

– Teslimat ve ifaya ilişkin masrafların tutarı ve kimin tarafından karşılanacağına dair bilgiler,

– Sözleşmede konusu olan malın veya hizmetin cinsi veya türü, miktarı ve varsa marka ve modeli,

– Malın veya hizmetin Türk Lirası olarak vergiler dahil peşin satış fiyatı,

– Vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek Türk Lirası olarak toplam satış fiyatı,

– Faiz miktarı, faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirtilen faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı,

– Peşinat tutarı,

– Ödeme planı,

– Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları, yer alır.

 

Cayma Hakkı

 

Madde 8

 

Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren 7 (YEDİ) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir

gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının 7 günlük süre dolmadan yapılması

kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcı veya sağlayıcıya aittir. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen

mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir. Malın teslimi sözleşmeye taraf olan tüketici dışında bir kişiye yapılsa dahi tüketici

cayma hakkını kullanabilir.

Bu durumda satıcı malı 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca üçüncü kişiden teslim alır.

Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

Ayrıca tüketici, niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar söz konusu olduğunda cayma hakkını kullanamaz.

Bu Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddesindeki koşullardan biri eksik olduğu taktirde satıcı veya sağlayıcı en geç otuz gün içerisinde eksikliği giderir.

Bu durumda 7 (YEDİ) günlük süre, söz konusu eksikliğin giderildiğine dair bilginin yazılı olarak tüketiciye ulaştırıldığı tarihten itibaren başlar.

Tüketicinin ödediği bedel kısmen veya tamamen satıcı veya sağlayıcı tarafından ya da satıcı veya sağlayıcı ile hizmet veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak karşılanıyorsa,

cayma hakkının kullanılması halinde, hizmet sözleşmesi de hiçbir tazminat veya cezai şart tutarını ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Ancak bunun için, cayma bildiriminin hizmet verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir.

 

 

Satıcı ve Sağlayıcının Yükümlülüğü

 

Madde 9

 

Satıcı veya sağlayıcı tüketicinin siparişi kendisine ulaştırdığı andan itibaren en geç 30 otuz gün içerisinde edimini yerine getirmekle yükümlüdür.

Bu süre tüketiciye daha önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla 10 (ON) gün uzatılabilir. Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma bildiriminin kendisine ulaştığı

tarihten itibaren (10) on gün içinde almış olduğu bedeli, kıymetli evrakı ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade etmekle,

ayrıca yirmi gün içinde de malı geri almakla yükümlüdür.

Satıcı veya sağlayıcı mesafeli sözleşme konusu malın veya hizmetin tüketiciye teslimi veya ifasından önce sözleşmenin bir nüshasını ve ön bilgilerin teyidine ilişkin yazılı

onayın bir nüshasını tüketicinin kendi el yazısı ile imzalanmasını sağlayarak teslim eder.

Uyuşmazlık halinde ispat külfeti satıcı ve sağlayıcıya aittir. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla satıcı veya sağlayıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan

ve sözleşmede belirtmesi şartıyla, tüketiciye eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir. Satıcı veya sağlayıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin

imkansızlaştığını ileri sürerek, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir.

Ödemiş olduğu bedel ve borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde tüketiciye iade eder.

 

 

Geri Ödeme Madde 10

 

Mesafeli sözleşmelerde, ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı

gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

 

 

Kapsam Dışı Sözleşmeler

 

Madde 11

 

Bu Yönetmelik hükümleri;

– Hijyenik ürünlerin hiçbir sebeple iadesi yoktur.(ambalajı açılmış kedi yada köpeğinizin bedenine temas etmiş olması)

– Kedi tuvalet ürünleri.

– Tırnak makası, fırça, tarak gibi kolay kontaminasyona uygun ürünler( Ambalajı açılmasa dahi!)

– Tek kullanımlık ürünler.

– Göz, kulak damlası gibi ağızı açıldıktan sonra kullanım süresi olan ürünler.

– Külotlar ve pedler.

 

 

Yürürlük Madde 12

 

Bu Yönetmelik 14/6/2003 tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Yürütme Madde 13

 

Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR